Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

 
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
 
24 Ekim 2003 tarih ve 25269 nolu Resmi Gazetede yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve buna bağlı olarak 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 nolu Resmi Gazetede yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile; bu Kanun çerçevesinde yapılacak başvuru usulü ve yöntemleriyle ilgili uygulamalar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre;
Başvuru Usulü;
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; Gerçek kişiler için başvuru sahibinin adı, oturma yeri, tüzel kişilerde ise tüzel kişinin unvanı, adresi ile yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerine yapılır.
Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurular;
Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, kurumun sayfasında yayınlanan ilgili dilekçelerin doldurulması suretiyle, başvuru sahibinin adı soyadı, oturma yeri, T.C kimlik numarasını belirterek yapılır.
İstenecek Bilgi veya Belgelerin niteliği
Bilgi Edinme Başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya bulunması gereken belgelere ilişkin olmalıdır. Ancak dilekçeyle istenen bilgi veya belgelerin kurum ve kuruluşların kayıtlarında olup olmadığının, bilgi ve belgelere erişim sağlanması işleminin, kurum veya kuruluşun günlük çalışmalarını aksatmaması ve kuruma makul olmayan bir yük getirmemesi esastır.
Yayınlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler:
Kurum ve kuruluşlarca yayınlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.
Bilgi ve belgeleri yayımlama yasağı:
Yönetmeliğe göre, Basın organları, Kanun ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeleri ticari amaçla çoğaltamaz,kullanamaz. Bilgi ve belgeyi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayımlayamaz.
Başvuruların kabulü, değerlendirilmesi ve işleme konulması:
Başvuru dilekçelerinin kabul edilmesi için mutlaka kanuna uygun olarak başvuru yapılması esastır. Dilekçenin eksiksiz doldurulması amacıyla kurum ve kuruluşlarda bilgi edinme yetkilisinden yardım istenir. Elektronik ortamda yapılacak başvurularda ise T.C kimlik numarası kontrolü yapılıp doğrulandıktan sonra, dilekçe işleme konulur.
Başvuru sahiplerine yardım:
Bilgi Edinme biriminde görevli yetkililer, başvuruda bulunan kişiye sahip oldukları hakları kullanabilmeleri konusunda yardımcı olmakla ve yol göstermekle yükümlüdürler.
Gerçek Kişiler İçin Başvuru
Bilgi edinme başvuru formunu word belgesi olarak bilgisayarınıza indirdikten sonra, eksiksiz olarak doldurup bize mail olarak gönderiniz.
Bilgi edinme formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Tüzel Kişiler İçin Başvuru
Bilgi edinme başvuru formunu word belgesi olarak bilgisayarınıza indirdikten sonra, eksiksiz olarak doldurup bize mail olarak gönderiniz.
Bilgi edinme formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

 

Üyeliği Zorunlu Kişi ve Kuruluşlar kimlerdir?

5174 Sayılı Yasa'nın 32'nci ve bu yasanın uygulamasına ilişkin Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 7'nci Maddesi gereğince, Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar.
Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanuni şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.
Merkezi borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir.
Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenlerin kayıtları borsalarca doğrudan yapılır ve kendilerine bildirilir.

Şirket Kayıtlarında İstenen Belgeler Nelerdir ?

1-
Borsadan verilen KAYIT BEYANNAMESİ
2- Borsadan verilen SENET
3- TİCARET SİCİLİ & ESNAF SİCİLİ belgesi (FOTOKOPİ)
4- Ticaret Sicili Temsil Belgesi
5- Vergi Levhası (FOTOKOPİ)
6- Noterden tasdikli İMZA SİRKÜLERİ
7- TİCARET SİCİL GAZETESİ
8- Şirket yetkilisinin VESİKALIK FOTOĞRAFI
9- Şirket yetkilisinin Onaylı-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı örneği
10- Şirket yetkilisinin İkametgah İlmühaberi
11- AÇMA RUHSATI

Şahıs (Gerçek Kişi) Kayıtlarında İstenen Belgeler Nelerdir ?

1-
Borsadan verilen KAYIT BEYANNAMESİ
2- Borsadan verilen SENET
3- Noterden İMZA SİRKÜLERİ
4- TİCARET SİCİLİ & ESNAF SİCİLİ belgesi (FOTOKOPİ)
5- Vergi Levhası (FOTOKOPİ)
6- Muhtardan İKAMETGAH İLMÜHABERİ
7- Muhtardan NÜFUS CÜZDANI SURETİ
8- 3 adet VESİKALIK FOTOĞRAF
9- AÇMA RUHSATI

Kooperatif Kayıtlarında İstenen Belgeler Nelerdir ?

1-
Borsadan verilen KAYIT BEYANNAMESİ
2- Borsadan verilen SENET
3- Vergi Levhası (FOTOKOPİ)
4- İMZA SİRKÜLERİ
5- KOOPERATİF SÖZLEŞMESİ
6- İmzaya yetkili kişinin Onaylı-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı örneği
7- İmzaya yetkili kişinin İkametgah İlmuhaberi
8- TİCARET SİCİLİ & ESNAF SİCİLİ belgesi (FOTOKOPİ)
9- Ticaret Sicili Temsil Belgesi