Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ülkemizde ticaret borsalarından ilk kez 1856 tarihli ıslahat fermanı kapsamında yürürlüğe konan 1876 tarihli, Meclisi-i Ticaret ve Ziraat'a ait Nizamname'de bahsedilmektedir. Ancak bu nizamnamede oluşturulmaları öngörülen ticaret borsaları kurulamamıştır. Daha sonra 1882 yılında İstanbul'da bir ticaret odası kurulmak üzere çıkarılan "Dersaadet Ticaret Odası Nizamnamesi" ile kurulacak ticaret odasına bir ticaret borsası kurma görevi verilmiş ancak başarılı olunamamıştır. Nihayet, 1886'da ülke düzeyinde geçerli olmak üzere "Umumi Borsalar Nizamnamesi" ile genel bir düzenlemeye gidilmiş ve bu düzenleme ile ilk borsa,1891 yılında İzmir'de Ticaret ve Sanayi Borsası adi altında kurulmuş, bunu 1913'de Adana, 1920'da Antalya,1924'de Edirne, Konya, Bursa ve 1925'te İstanbul Ticaret ve Zahire Borsaları izlemiştir. Cumhuriyet döneminde yapılan yeni düzenlemelerle 1950 yılına kadar toplam 24 borsa kurulmuştur. 1950 yılında daha genel ve ayrıntılı bir hukuki düzenlemeye gidilerek çıkarılan 5590 sayılı yasa ile Ticaret Borsaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odaları ile birlikte bunların üst kurulusu olarak kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin bünyesinde ama ayrı bir tüzel kişilik olarak düzenlenmiş, zaman içerisinde bu yasada değişiklik yapılarak bugüne gelinmiştir.

BORSALARIN HUKUKİ YAPILARI

Ticaret Borsalarının tanımı; 5174 sayılı yasanın 28. maddesinde yapılmıştır. Buna göre, ticaretborsaları; bu yasada yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dâhil maddelerin alım ve satımı ve fiyatlarının tespiti ve ilanı isleriyle uğraşmak üzere kurulan tüzel kişiliğe haiz kamu kurumlarıdır. Borsalar, il ve ilçelerde kurulabilmekte, kendi çalışma alanları içersinde şubeler açabilmektedirler.

GÖREVLERİ

a) Borsaya dahil maddelerin alim-satımını tanzim ve tescil etmek.

b) Borsaya dahil maddelerin günlük fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek.

c) Alıci ve satıcının, teslim tesellüm ve tediye bakımından vecibelerini, her tipin asgari vasıflarını ve muamelelerinde ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve TOBB'nin tasdikiyle tekemmül eden genel kaide ve kuralları oluşturmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı borsa piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak.

e) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak.

f) Sair mevzuatla ve bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

g) Borsaya ait örf ve gelenekleri tespit ve ilan etmek.

Karacabey Ticaret Borsası 29.08.1968 tarihinde kurulmuştur. Borsa 14 meclis üyesinden oluşmaktadır ve meclis başkanlığı görevini Mehmet DURMAZ yürütmektedir. Yönetim Kurulu ise 5 üyeden oluşmaktadır ve Başkanlığını Murad BERTAN sürdürmektedir. Yönetim Kurulu toplantıları haftalık olarak yapılmakta meclis toplantısı ise aylık olağan toplantılarını yapmaktadır. Karacabey Ticaret Borsası olarak kuruluşundan 2003 yılı sonuna kadar çeşitli bürolarda kiralık olarak faaliyetini sürdürmüş olup, 2004 yılı Ocak ayı itibariyle Bandırma yolu üzeri 1.km.deki yeni hizmet binasına taşınmıştır. Yeni hizmet binası sahası 22.200m2 `lik bir alandan oluşmakta olup hizmet binası oturum alanı yaklaşık 3000 m2 `dir. Binanın zemin katında; fiziki alt yapısı tamamlanmış laboratuar ve kantar, 200 kişilik lokanta, personel ve müstahsil dinlenme salonları ve arşiv bulunmaktadır. Binanın 1.katında; 266 kişilik konferans salonu, satış işlem salonu, tescil ve muhasebe bölümlerinden oluşmaktadır.

 

Binanın 2. katında; 60 kişilik orta ölçekli konferans salonu, yönetim kurulu ve meclis başkanlık odaları ile toplantı salonları. Genel sekreter ve sekreterlik odaları bilgi işlem odası, borsa komiserlik bürosu ve misafirhane bulunmaktadır. Karacabey Ticaret Borsası özellikle 1998 yılından itibaren her yıl artışlar yaparak işlem hacmini büyütmektedir. İlçemiz ve köylerinin zirai ve hayvansal ürünlerin kayıt altına alınmış kısmını alim ve satımları tescilleri Borsa'dan geçmekte ve yöremizin en önemli zirai ürünleri olarak domates, soğan, mısır, buğday, seker pancarı, çeltik ve v.s. her türlü yas sebze ve meyve üretimi gerçekleşmektedir