Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

 

KARACABEY TİCARET BORSASI
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN BEDELİ

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

BORSAYA
KAYIT OLMA

 

 

 

GERÇEK KİŞİLER

1. Başvuru Dilekçesi
2. Vergi Levhasının Fotokopisi
3. Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Belgesi
4. Bağlı Bulunduğu Odadan Faaliyet Belgesi
5. Noter Tasdikli İmza Sirküsü
6. Nüfus Cüzdan Örneği
7. İkametgâh İlmühaberi
8. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9. 3 adet Vesikalık Fotoğraf

TÜZEL KİŞİLİKLER

1. Başvuru Dilekçesi
2. Vergi Levhasının Fotokopisi
3. T.Ticaret Sicil Gazetesi
4. Şirket Ana Sözleşmesi
5. Bağlı Bulunduğu Odadan Faaliyet Belgesi
6. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
7. İmzaya yetkililerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
8. İmzaya Yetkililerin Nüfus Cüzdan Fotokopileri
9. İmzaya Yetkililerin Nüfus Cüzdan Örneği
10. İmzaya Yetkililerin İkametgâh İlmühaberi
11. İmzaya Yetkilerinin 3 Adet Vesikalık Fotoğrafları

 

 

 

 

 

Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel kişinin faaliyetinin tespitinden sonra

Kayıt için müracaat edilen tarihi takip eden ilk Yönetim Kurulu Toplantısı

 

5174 sayılı kanunun 50.maddesi ve kayıt ücreti ile yıllık aidat ve munzam aidatın tespiti ve ödenmesi hakkındaki yönetmeliğin 12.maddesi gereğince Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen kayıt ücreti ve aidat tarifesi;
     
1. Derece 1300,00 TL
2. Derece 1250,00 TL
3. Derece 1200,00 TL
4. Derece 1150,00 TL
5. Derece 1100,00 TL
6. Derece 1050,00 TL
7. Derece 1010,00 TL


 

2

KANTAR TARTIM

 

 

 

Araç kantara çıktığında

En geç 1 dakika

Her Muamele İçin
Römork 20,00 TL
Kamyon 30,00 TL

TIR 40,00 TL

3

SALON SATIŞ UYGULAMALARI

NUMUNE ÜZERİNDEN SATIŞ
Müstahsillerimizin kendilerinin getirdiği numune örneği
ANALİZLİ SATIŞ
Numunenin tamamının Borsamıza getirilmesi

TC Kimlik Numarası

Satışın başlamasından satış akdinin gerçekleşmesine kadar en geç 20 Dakika

Analizli Satış : 10,00 TL

Salon Satış organizasyon Bedeli: Her alım-satımda 1000,00 TL.sini geçmemek üzere %0,02

4

BORSA’YA
TABİ
MADDELERİN
ALIM VE
SATIMLARININ
TESCİLLERİ

1- Müstahsil alımlarının tescili için Müstahsil
Makbuzları
2- Satışların tescili için faturalar

Makbuz veya Fatura Sayfası Başına 30 sn.

Her alım-satımda 1000,00 TL.sini geçmemek üzere %0,01

5

MEVZUATA UYGUN BELGENİN VERİLMESİ

Üyelerimizin şahsen veya dilekçe ile müracaatında

5 dakika

Faaliyet ve Üye Sicil Belgesi 5,00TL.

6

HUBUBAT
ANALİZLERİ

Üyelerimizin ve müstahsilimizin şahsen Laboratuvarımıza müracaatı

Gluten Tayini Klasik Yöntem: 10 Dakika
Sedimantasyon Tayini: 2,5 saat
Rutubet Tayini Kısa Yöntem : 1 Dakika
Hektolitre Tayini: 1 Dakika
Süne Sayımı:1 Dakika
Hızlı Protein Tayini: 2 Dakika
Protein Tayini Klasik Yöntem : 3 Saat
Çeltik Randıman Analizi:10 Dakika
(Laboratuara gelen ürün sırası ve gelen ürünün cinsine göre bazı analizlerde farklılık görülebilir.)

 

Satışa Getirilen Ürünlerin Hızlı Metot İle Analizi:10,00 TL.
Satış Harici Getirilen Ürünlerin Hızlı Metot İle Analizi :10,00 TL.
Satış Harici Getirilen Ürünlerin Klasik Yöntem (Gluten, Sedimantasyon, G.Sedimantasyon, Hektolitre, Rutubet, Süne ve Hızlı Metot Protein) Analizi:20,00 TL.
Satış Harici Getirilen Ürünlerin Protein Tayini Klasik Yöntem: 50,00TL

Çeltik Randıman Ölçümü:10,00TL.

 

 

7

BORSA’DAN
KAYIT SİLDİRME

1- Dilekçe
2- Vergi Dairesinden İş yeri Kapatma Tutanağı.
3- Ticaret Sicil’den kayıt kapatma belgesi

Kayıt Silme için yapılan müracaat tarihini
Takip eden ilk Yönetim Kurulu Toplantısı

 

 

8

ISO 9001:2015’E GÖRE ŞİKÂYET, ÖNERİ VE DF’LER

1- Şikayet, Öneri ve Düzeltici Faaliyet Formu

Yapılan müracaata göre 1-5 gün arası

 

 

‘’Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen Hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda İlk müracaat yerine müracaat edilmesi, sonuç alınmaması durumunda ikinci müracaat yerine başvurunuz.’’

                                            İlk Müracaat Yeri:                                                    İkinci Müracaat Yeri:
Kayıt İçin :                         İsim: Pınar TUTKA                                                      İsim: Özer YARIŞLI
                                            Unvanı: Bilgisayar Operatörü                                     Unvanı: Genel Sekreter
                                            Tel:    0 224 676 13 76                                                Adres: Karacabey Ticaret Borsası
                                            Faks: 0 224 676 91 25                                               Bandırma Yolu Üzeri 1.km Karacabey/BURSA
                                            E mail: pinar.tutka@karacabeytb.org.tr                      Tel: 0 224 676 13 76
                                                                                                                                          Fax: 0 224 676 91 25
                                                                                                                                          E mail: ozer.yarisli@karacabeytb.org.tr

Tescil İçin : İsim: Gökhan SARI                                                 
Unvanı: Tescil Memuru
Tel: 0 224 676 13 76
Fax: 0 224 676 91 25
E mail: gokhan.sari@karacabeytb.org.tr

Muhasebe için: İsim: İsa SEYMEN
Unvanı: Veznedar-Muhasebe Memuru
Tel: 0 224 676 13 76
Fax: 0 224 676 91 25
E mail: isa.seymen@karacabeytb.org.tr